Bạn cần tư vấn Pháp luật?
Hãy gọi : 1900 6188
"Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6188" là dịch vụ tư vấn luật qua điện thoại của Công ty Luật VinaBiz
  • Tư vấn trực tuyến miễn phí
  • Đội ngũ Luật sư uy tín
  • Tư vấn 24/7
Luật sư tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

Cập nhật lần cuối lúc 09:52 ngày 29/05/2013

  • Trả lời (1)
  • Chuyên gia trả lời

Đối với Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông cần thể hiện đầy đủ nội dung về địa chỉ, lý do triệu tập họp, nội dung cuộc họp, và các vấn đề khác, cụ thể như sau:

...................................................................................................................................................................

 

CÔNG TY CỔ PHẦN…

 -----------------

 

 

Số: ..... - BB/CP…

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

 

Địa danh, ngày ....tháng ... năm ....

 

 

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ...................

(V/v:..........................)

 

Hôm nay, ngày ........................, Tại trụ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN ......................................................................

 

Địa chỉ trụ sở công ty: ..................................................................................................................................

 

Điện thoại: .................................................................................................................................................

 

Công ty Cổ phần ................. tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông ........................

 

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ: 8.00h đến 11.00h

 

Chủ toạ cuộc họp: Ông NGUYỄN VĂN A

 

Thư ký cuộc họp: Bà NGUYỄN THỊ B

 

Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

 

1. Ông Nguyễn Văn A – Cổ đông sáng lập (Nắm giữ ………… cổ phần chiếm ……… tổng vốn điều lệ, tương ứng với ……………… số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết)

 

2. Ông Nguyễn Văn B – Cổ đông sáng lập (Nắm giữ ………… cổ phần chiếm ……… tổng vốn điều lệ, tương ứng với ……………… số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết)

 

3. Ông Nguyễn Văn c – Cổ đông sáng lập (Nắm giữ ………… cổ phần chiếm ……… tổng vốn điều lệ, tương ứng với ……………… số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết)

 

4. Bà Nguyễn Thị C – Cổ đông sáng lập (Nắm giữ   ………… cổ phần chiếm ……… tổng vốn điều lệ, tương ứng với ……………… số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết)

 

Ban tổ chức Đại hội công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:

 

+ Số cổ đông có mặt: ..................................................................................................................................

 

+ Số cổ đông vắng mặt: ..............................................................................................................................

 

+ Số cổ đông được uỷ quyền: ......................................................................................................................

 

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005, Đại hội cổ đông có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

 

Nội dung của cuộc họp: ............................................................................................................................

 

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

 

I.     Chủ toạ cuộc họp, Ông Nguyễn Văn A đọc dự thảo Quyết định …………………… với nội dung cụ thể như sau:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

 

II    Thảo luận.

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

 

III.   Biểu quyết

 

Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí về nội dung cụ thể của dự thảo Quyết định 

 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

 

Tán thành: ...............................................................................................................................................

 

Không tán thành: ....................................................................................................................................

 

Ý kiến khác: ..............................................................................................................................................

 

Biên bản này được đọc lại tại Đại hội và được toàn thể Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày.

 

CHỦ TOẠ

 

 

 

 

NGUYỄN VĂN A

THƯ KÝ

 

 

 

 

NGUYỄN THỊ B

 

 

1

Tư vấn pháp luật online miễn phí đầu số 1900 6188

Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Tiêu đề: