Đơn xin nghỉ việc

Mẫu đơn xin nghỉ việc

2 tháng trước

Mẫu đơn xin quyết toán thuế

Mẫu đơn xin quyết toán thuế

2 tháng trước

Mẫu đơn báo mất giấy tờ xe

Mẫu đơn cớ mất

2 tháng trước

Mẫu quyết định xử phạt trường hợp không lập biên bản

Mẫu quyết định xử phạt trường hợp không lập biên bản

4 tháng trước

Tờ khai nộp tiền thuế môn bài

Tờ khai nộp tiền thuế môn bài

5 tháng trước

Tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu 08

Tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu 08

5 tháng trước

Công văn giải trình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc           ........., ngày ...... tháng.... năm .......   CÔNG VĂN GIẢI...

3 năm trước

Thông báo phát hành hóa đơn

3.5. Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC        ngày 28/9/2010 của Bộ Tài...

10 tháng trước

Thông báo hủy bỏ hợp đồng ủy quyền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc           HỢP ĐỒNG HỦY BỎ HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN*    (Căn nhà số :...............

10 tháng trước

Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

CÔNG TY   …………………….. Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ---------------- Số:         ...

10 tháng trước

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng

.....................................     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐƠN...

10 tháng trước

Công văn đề nghị chuyển cơ quan thuế quản lý

CÔNG TY CỔ PHẦN .... -------------- Số: ....../2013/CV-..... (V/v: đề nghị chuyển cơ quan thuế quản lý) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh...

10 tháng trước

Mẫu thay đổi nội dung đăng kí doanh nghiệp

Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------   THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG...

3 năm trước

Biên bản bàn giao tài sản

TÊN CƠ QUAN                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...

3 năm trước

Mẫu tờ khai lệ phí trước bạ xe máy

              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              Độc lập - Tự do - Hạnh...

3 năm trước

Đặt câu hỏi

Họ tên:
Email:
Tiêu đề: